Samosa SundalIngredients:

Samosa - 4
Ragda Gravy / Peas Gravy – as needed
Green Chutney / Teekha Chutney - as needed
Tamarind Chutney / Meetha Chutney- as needed
Onion – 1 finely Chopped
Tomato – 1 finely chopped
Green Chilli – 1 finely chopped
Coriander leaves / Cilantro – 3 tblspn finely chopped

Method:

Take samosa in a plate..Pour the ragda gravy over the samosa…

Drizzle with green chutney and tamarind chutney..Sprinkle with some onions, tomatoes, green chillies and coriander leaves.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog